ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।   ਵੀਰਪੰਜਾਬ ਡਾਟ ਕਾਮ  वीरपंजाब डाट काम   ویرپنجاب ڈاٹ کام   veerpunjab dot com
Spread the love

ਆਰਤੀਆਂ

ਆਰਤੀ ਕਹੂੰ ਲਗਿ ਆਰਤੀ ਦਾਸ ਕਰੇਂਗੇ, ਸਕਲ ਜਗਤ ਜਾਕੀ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜੇ ।। ਟੇਕ ।।

ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਣਨਿ ਬਸੇ, ਕਹਾ ਭਏ ਜਲ ਕੁੰਭ ਭਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਕੋਟਿ ਭਾਨੁ ਜਾਕੇ ਨਖ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਧਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਰਾਮਾ ਬਲਿ ਜਾਕੇ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਸ਼ਿਰ ਪੁਸ਼ਪ ਧਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਛੱਪਣ ਭੋਗ ਜਾਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਲਾਗੇ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਨੈਵੇਧ ਧਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਅਮਿਤ ਕੋਟਿ ਜਾਕੇ ਬਾਜਾ ਬਾਜੇ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਝਨਕਾਰ ਕਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਾਕੇ ਮੁਖ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਨਕਾਦਿਕ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ, ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਾਕੋ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਹਿਮ ਮੰਦਾਰ ਜਾਕੋ ਪਵਨ ਝਕੋਰੇਂ, ਕਹਾ ਭਯੋ ਸ਼ਿਰ ਚੰਵਰ ਢੁਰੇ ਹੋ ਰਾਮ ।।

ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਬੰਧੇ ਛੁੜਾਏ, ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਯਸ਼ ਨਾਮਦੇਵ ਗਾਏ ।।

।।ਇਤਿ ਐਤਵਾਰ ਵਰਤ ਆਰਤੀ ਸਮਾਪਤ।।

ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਕਰਤ ਜਨਕ ਕਰ ਜੋਰੇ।

ਬੜੇ ਭਾਗਯ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਮੋਰੇ।। ਟੇਕ।।

ਜੀਤ ਕਰਤ ਸਵੰਬਰ ਧਨੁਖ ਚੜ੍ਹਾਏ।

ਸਭ ਭੂਪਨ ਕੇ ਗਰਵ ਮਿਟਾਏ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਤੋਰਿ ਪਿਨਾਕ ਕਿਏ ਦੂਈ ਖੰਡਾ। ਰਘੂਕੁਲ ਹਰਸ਼ ਰਾਵਣ ਭਯ ਸ਼ੰਕਾ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਆਈ ਹੈ ਲੀਏ ਸੰਗ ਸਹੇਲੀ। ਹਰਸ਼ਿ ਨਿਰਖ ਵਰਮਾਲਾ ਮੇਲੀ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਗਜ ਮੋਤਿਨ ਕੇ ਚੌਕ ਪੁਰਾਏ। ਕਨਕ ਕਲਸ਼ ਭਰ ਮੰਗਲ ਗਾਏ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਕੰਚਨ ਥਾਰ ਕਪੂਰ ਕੀ ਬਾਤੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਆਏ ਬਰਾਤੀ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਫਿਰਤ ਭਾਂਵਰੀ ਬਾਜਾ ਬਾਜੇ। ਸਿਆ ਸਹਿਤ ਰਘੂਵੀਰ ਬਿਰਾਜੇ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਧਨਿ ਧਨਿ ਰਾਮ ਲਖਣ ਦੋਓ ਭਾਈ। ਧਨਿ ਧਨਿ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਮਾਈ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜਨਕ ਵਿਦੇਹੀ। ਭਰਤ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਮਿਥਿਲਾਪੁਰ ਮੇਂ ਬਜਤ ਵਧਾਈ। ਦਾਸ ਮੁਰਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਆਰਤੀ ਗਾਈ।। ਆਰਤੀ ਕਰਤ ।।

ਆਰਤੀ ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਉਂਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਉਂਕਾਰਾ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਅਰਧਾਂਗੀ ਧਾਰਾ।। ਟੇਕ ।।

ਇਕਾਨਨ ਚਤੁਰਾਨਨ ਪੰਚਾਨਨ ਰਾਜੇ। ਹੰਸਾਨਨ ਗਰੁੜਾਸਨ ਬ੍ਰਸ਼ਵਾਹਨ ਸਾਜੇ।। ਜੈ ।।

ਦੋ ਭੁਜ ਚਾਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਸ ਭੁਜ ਤੇ ਸੋਹੇ। ਤੀਨੋਂ ਰੂਪ ਨਿਰਖਤਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜਨ ਮੋਹੇ।। ਜੈ ।।

ਅਕਸ਼ਮਾਲਾ ਵਨਮਾਲਾ ਮੁੰਡਮਾਲਾ ਧਾਰੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਕੰਸਾਰੀ ਵਰਮਾਲਾ ਧਾਰੀ।। ਜੈ ।।

ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਬਾਘਾਂਬਰ ਅੰਗੇ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਭੂਤਾਦਿਕ ਸੰਗੇ।। ਜੈ ।।

ਕਰਕੇ ਮਧਯ ਕਮੰਡਲ ਚਕ੍ਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਧਰਤਾ। ਸੁਖਕਰਤਾ ਦੁਖਹਰਤਾ ਜਗਪਾਲਨ ਕਰਤਾ।। ਜੈ ।।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਜਾਨਤ ਅਵਿਵੇਕਾ। ਪ੍ਰਣਾਵਾਕਸ਼ਰ ਕੇ ਮਧਯ ਯੇ ਤੀਨੋ ਏਕਾ।। ਜੈ ।।

ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜਨ ਗਾਵੇ। ਕਹਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵੇ।। ਜੈ ।।

।।ਇਤਿ ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਤ ਆਰਤੀ ਸਮਾਪਤ।।

 

Loading spinner